Stadgar

Fastställda på Årsmötet 1996-03-24
Tillägg på Årsmötet 1997-03-16, 2002-03-02 ,  2003-11-09 samt 2017-02-11

Förening

§ 1 Föreningens namn är Svenska Musklubben. Namnet förkortas Svemus.

Syfte

§ 2 Föreningens syfte är -att främja intresset för musen hos allmänheten -att upplysa om riktig skötsel av tammusen -att främja samarbetet mellan uppfödare för att få fram en sund och livskraftig ras, med andra djurorganisationer i och utanför Sverige, samt mellan aktivitetskommittéer och lokalavdelningar

Obundenhet

§ 3 Föreningen är demokratisk och öppen för alla, samt religiöst och politiskt obunden

Verksamhetsår

§ 4 Verksamhetsåret är kalenderåret

Medlemskap

§ 5 Medlemskap i Svemus är öppet för alla. Medlemskap gäller från det att avgiften erlagts och till kalenderårets slut


§ 6 Där medlem kan anses aktivt arbeta för att tillfoga föreningen skada eller då vanskötsel av djur bevisligen föreligger, kan styrelsen besluta om lämplig åtgärd. Medlemmen har rätt att yttra sig i dessa frågor

Årsmötet

§ 7 Årsmötet är Svemus högsta beslutande instans


§ 8 Ordinarie årsmöte skall hållas i verksamhetsårets början, dock före mars månads utgång


§ 9 Kallelse till årsmötet skall ske minst en månad före mötet via medlemstidningen eller separat utskick


§ 10 Rösträtt ha alla som erlagt medlemsavgift. Medlemmar och revisorer har närvaro, yttrande och förslagsrätt


§ 11 Vid omröstning ska enkel majoritet tillämpas, § 13, § 14, § 17 och § 29 undantagen. Vid öppen röstning har mötesordföranden utslagsröst och vid sluten skiljer lotten.


§ 12 Motioner ska ha inkommit innan årets första styrelsemöte


§ 13 Övriga frågor får ej behandla stadgeändringar eller andra större frågor


§ 14 Ändring av eller tillägg till utställningsstandarden sköts fortlöpande av domarrådet i samarbete med styrelsen


§ 15 En medlem får rösta skriftligt. Den skriftliga rösten skall vara bevittnad av två personer och ange vilken ställning medlemmen har i en eller flera specifika frågor. Den skriftliga rösten skall lämnas till mötesordföranden innan justering av röstlängd sker.


§ 16 Vid ordinarie årsmöte skall följande behandlas:

 • Frågan om årsmötets beslutsmässighet

 • Föredragande av verksamhetsberättelsen

 • Fastställande av balans och resultaträkning

 • Föredragande av revisionsberättelsen

 • Fastställande av medlemsavgift

 • Fastställande av verksamhetsplan samt budget

 • Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

 • Val av ordförande

 • Val av övrig styrelse

 • Val av revisor

 • Val av valberedning

 • Motioner och övriga frågor
   

§ 17 Förslag till förändringar eller tillägg av stadgar för Svemus skall behandlas på årsmötet. För stadgeändring krävs 2/3 majoritet vid omröstning. För ändring av § 2, § 3, § 7, § 17 och § 29 krävs två årsmötens beslut


§ 18 Extra årsmöte ska utlysas av styrelsen om denna beslutar det, eller om 1/3 av medlemmarna eller revisorerna kräver det. Extra årsmöte får endast besluta i frågor som angivits i kallelsen. Extra årsmöte ska hållas inom 90 dagar från det att yrkande inkommit till styrelsen. Kallelse ska ske minst 3 veckor i förväg.

Styrelsen

§ 19 Styrelsen är föreningens verkställande organ och ansvarig inför årsmötet.


§ 20 Styrelsen väljs på årsmötet och skall inklusive ordförande bestå av 5 till 10 ledamöter och 2 till 4 suppleanter. Samtliga ska vara medlemmar och myndiga med undantag för 1 eventuell juniorledamot.


§ 21 Styrelsen ska sammanträda minst 2 gånger per kalenderår. Vid alla sammanträden ska protokoll föras.


§ 22 Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och minst hälften närvarande. Då en styreselmedlem ej är närvarande ska suppleant inträda som ledamot.


§ 23 Vid alla styrelsemöten har medlemmar och revisorer rätt till adjungering utom vid frågor rörande enskilda medlemmar.

Tecknande

§ 24 Föreningen tecknas av ordförande och kassören, var och en för sig.

Aktivitetskommittéer

§ 25 Medlemmar kan i ett geografiskt eller ämnesmässigt område bilda en aktivitetskommitté efter styrelsens godkännande. Styrelsen utser en budgetansvarig i kommittén som är ansvarig för dess medel inför styrelsen. Inför Svemus revision ska den budgetansvariga varje år redovisa kommitténs tillgångar och eventuellt överskott ska tillfalla Svemus. Kommittén får arrangera utställningar och mässor, ha sammankomster eller på annat sätt främja medlemskapet och Svemus syften i området eller resten av Sverige.

Lokalavdelningar

§ 26 En förening som ligger utanför Svemus kan upptas som lokalavdelning under följande 2 villkor: samtliga medlemmar i föreningen ska vara medlemmar i Svemus -föreningens stadgar ska gå i enhet med Svemus syfte och mål.
Prövning sker av Svemus styrelse. En lokalavdelning har egna stadgar, egen ekonomi, egen styrelse, egna revisorer och eget årsmöte. En lokalavdelning kan uteslutas ur Svemus om denna aktivt motarbetat Svemus eller Svemus syften och mål. Uteslutning sker efter omröstning på Svemus årsmöte. Lokalavdelningen kan begära utträde ur Svemus när den vill. Vid förändringar i lokalavdelningens stadgar omprövas föreningens kvarvarandeskap i Svemus. Protokoll från lokalavdelningens årsmöte och styreselmöten skall skicka s till Svemus riksstyrelse.

Medlemstidning

§ 27 Föreningens medlemstidning heter Husmusen. Styrelsen utser redaktion och ansvarig utgivare.

Utställningar

§ 28 Svemus ska arrangera utställningar med bedömning av tammöss efter svensk utställningsstandard. Officiella utställningar ska vara utlysta i medlemstidningen och bedömningen ska ske av domarrådets godkända domare, men dispens kan beviljas av styrelsen vid gästande domare.

Domarråd

§ 29 Svemus domarråd består av, av styrelsen utsedd ordförande och officiella domare. Rådet utbildar och godkänner nya domare

Föreningens upphörande

§ 30 För beslut om föreningens upphörande krävs 2/3 majoritet vid 2, med minst 3 månaders mellanrum hållna årsmöten varav ett måste vara ordinarie. Föreningens tillgångar ska efter upphörandet gå oavkortat till Djurens Rätt, öronmärkt ”mus”.

Övrigt

§ 31 Medlemmarna har rätt att söka bidrag för resa, projekt etc. hos styrelse. Bidrag till obduktioner ges företrädesvis i fall då obduktion kan leda till nya kunskaper om möss


§ 32 Material i form av text och bild som tillhandahålls Svemus av medlemmar eller extern part skall ses som en gåva av upphovsmannen och fri publicering skall råda på obestämd tid, så länge inte några andra villkor fastställs vid överlåtelsen. Överlåtelse av exemplar innefattar icke överlåtelse av upphovsrätt och medför icke ensamrätt. Upphovsmannen bör krediteras i form av upphovsnotering i samband med reproduktion av materialet, under förutsättning att informationen om upphovsmannen är tillgänglig.