Att anordna en utställning

​Utställningsansvarig utses av föreningen till en eller flera personer. Den/dessa delegerar sedan eller gör allt själv. Det gäller att planera i god tid. Det vanligaste är att man kommer överens om några bra datum, som inte krockar med andra aktiviteter i klubben eller någon "grannklubb". Vad som avgör det mest lämpliga datumet är tillgång på lokal och domare.

Foto: Liselott Aronsson

En lista på vad som ska göras:

 1. Boka lokal, hämta nyckel, ställa i ordning lokalen, städa ur lokalen och återlämna nyckeln.
   

 2. Boka domare, tillfråga sekreterare och utställningsvärd/värdinna. 
   

 3. Se till att domare har aktuell utställningsinfo och Standard, samt att det finns ett exemplar av både SVEMUS utställningsinfo och Standard på utställningen.
   

 4. Ta emot anmälningar, skriva utställningsprogram samt domarprogram och ta emot anmälda Hp:n
   

 5. Kopiera upp programmen och ev. bedömningssedlar
   

 6. Skaffa/ fixa;
  a) aktuella bedömningssedlar och rosetter från prisansvarig
  b) pennor, miniräknare 
  c) Förbereda bedömningssedlarna
  d) plasthandskar (gärna utan puder), någon form av handdesinfektionsmedel, hushållspapper och våtservetter
  e) fixa något till sopor vid domarborden
   

 7. Anmälan på plats - drive in utställningsansvar, ta emot anmälan och betalning. 
   

 8. Fixa sponsorer till utställningen - i tid att få med dem i programmet. 
   

 9. Ordna med annonsering inför utställningen

1. Boka lokal, hämta nyckel, ställa i ordning lokalen, städa ur lokalen och återlämna nyckeln.

Lokalen ska vara så billig som möjligt, gärna gratis. För Pet Class och teckningsklass finns inga speciella krav. För Standard krävs bra ljus, både dagsljus och lampor. Bord och stolar ska finnas, toalett och värme (vid kalla årstider).
När lokalen är bokad ska man hämta nycklar och gå igenom lokalen med någon ansvarig: var är strömskåpet, hur stängs larmet av och på, lamporna, städskåp m m. Betalning av lokalhyran sker helst genom postgirot, dvs uthyrarna fakturerar kassören. Alternativt ersättning mot kvitto.

2. Boka domare, tillfråga sekreterare och utställningsvärd/värdinna. 

Först ska man vända sig till de officiella (samt utbildade) domare som finns i klubben. Kan ingen av dessa ställa upp får man ta en outbildad och utställningen blir då inofficiell. Vissa undantag kan göras, ifall det finns ont om domare men finns personer med stor kunskap som kan döma. En domare bör klara av att döma 80 möss. Anmäls fler möss bör en till domare tillfrågas. Domaren ska vara informerad om tid, datum och plats. Reseersättning till domare utbetalas. Domaren ska informeras om nyheter i utställningsklassen innan bedömning börjar. 


Tillfråga sekreterare (några utställare som vill lära sig mer). Be någon ta på sig ansvaret som utställningsvärd/värdinna och därmed samordnare av allt som ska göras – detta betyder inte att denne ska göra allt själv utan bara ha det övergripande ansvaret.

3. Se till att domare har aktuell utställningsinfo och Standard, samt att det finns ett exemplar av både SVEMUS utställningsinfo och Standard på utställningen.

Domaren skall äga den nyaste "SVEMUS utställningsinformation" och SVEMUS Standard och läsa igenom den innan utställningsdagen. På plats ska ett ex av varje finnas så att utställningsansvarig, domare, sekreterare och utställare kan läsa sig till information vid oklarheter. 

4. Ta emot anmälningar, skriva utställningsprogram samt domarprogram och ta emot anmälda Hp:n

Vid drive-in utställningar behövs inget program, möjligtvis kan man skriva ihop en lista med startordning och hänga upp på en vägg. Den person som tar emot anmälningarna till utställningen får själv sätta ett sista datum för anmälan. Datumet bör vara 2 - 3 veckor innan
utställningen, så att man hinner sortera anmälningarna, höra med kassören vilka som betalt, skriva programmet, trycka upp det i lagom antal ex och ev hinna skicka det till utställningsansvarig (ifall den som skriver programmet inte skall gå på utställningen). Normalt gör man bara utställningsprogram till utställarna. Ifall det är 10 utställare gör man 12 program. Ett till varje utställare, ett ex till domaren och ett till arkivet/domarrådet.


I Pet Class delar man in djuren i junior hanar, junior honor, senior hanar, senior honor, veteran hanar och veteran honor. Precis i den ordningen bedöms de sedan. Priser som alltid delas ut i Pet Class är: bästa pet 1-5, bästa uppfödargrupp, bästa avelsgrupp, domarens favorit, Snöflinga´s HP till äldsta mus och övriga (skänkta) HPn. I Teckningsklass delas djuren upp i standardteckningarna utan hänsyn till färg, hårlag eller ålder. OS-tecknade tävlar i egna grupper. Finns flera os-tecknade av samma variant tävlar de tillsammans. Priser i TK: bästa tecknade 1-5, bästa os-tecknade (eller 1-3 vid behov), bästa uppfödargrupp, bästa avelsgrupp, domarens favorit och HPn. I Standard delas djuren upp i hårlag, enfärgade/solida, tickade, skuggade och tecknade utan hänsyn till ålder. Priser i Standard: bästa standard (BiS) 1 - 5, bästa kh, bästa satin kh, bästa lh, bästa satin lh, bästa ax, bästa sax, bästa tex, bästa stex, bästa os (eller 1-5 vid behov), bästa uppfödargrupp, bästa avelsgrupp, domarens favorit och HPn.
Mer info finns i "SVEMUS utställningsinformation och Standard".

5. Kopiera upp programmen och ev. bedömningssedlar

Be någon ta ansvaret att kopiera upp programmen mot så låg kostnad som möjligt. Det behövs så många ex som det är utställare samt ett extra per domare, då även ev. till  drive-in klass. Ibland måste även bedömningssedlar kopieras upp inför utställningen.

6. Skaffa/ fixa;

a) Rosetter och priser fås av prisansvarig. Se till att lämna/skicka tillbaka allt överblivet till prisansvarig efter utställningen.


b) Ragga lite HPn som också preciseras att gå till något speciellt - domaren vill veta till _vad_ priserna skall gå. Skriv också in dem i programmet, även vad de ska "gå till", så att domaren kan hitta mössen med de speciella egenskaperna under bedömningen. Se till att ingen ung nybörjarutställare går hem (ledsen) utan pris, antingen genom att ha en stor Hederspriskorg eller dela ut "bästa mus med ägare under 16 år" el dyl!


c) Vissa smidigheter i bedömningen kan vara att ha nummerlappar (numrerade papper med siffror på i en pärm vilka bläddras) så att utställarna lätt kan hålla reda på när det är deras tur att gå fram med sitt djur och även att domaren/sekreteraren antecknar i sitt protokoll (utställningsprogram). När det gäller Pet Class ska domaren/sekreteraren skriva ned vilken bokstav (A, AB, B eller C) varje mus tilldelats samt även vilka som fått priser. För att slippa en lång prisutdelning kan man dela ut bedömningssedlar efter varje grupp. På så sätt vet alla vilka som fått A-pris och 1:a pris och det kan bli lättare att få upp finalisterna genom att säga att alla A+ are eller alla 1:a pristagare (eller alla möss med över 80 poäng) ska komma upp för final. Dock finns negativa aspekter med detta... Domaren har inte längre bedömningssedlarna att titta på och utställare går hem. När det gäller standard kan det vara bra att efter varje hårlagsgrupp ta upp de med bäst hårlag för att kora bästa hårlag, så att det inte blir BIS finalisterna som även får dessa utmärkelser. Bästa hårlagsutmärkelsen gäller enbart hårlaget och inte den Övriga bedömningen. Oftast brukar domarna ge de möss hårlagsutmärkelserna som har högst poäng, vilket kan uppfattas som ett fel. Sekreteraren får gärna påpeka och påminna om detta för domaren.

d) Vid bedömning ska domaren ha engångsplasthandskar. Dessa ska slängas efter varje musbur/musägare för att undvika smittor. Om engångsplasthandskar fattas kan domaren använda sig av i första hand ett handdesinfektionsmedel och i andra hand Virkon mellan varje hantering. Virkon skall dock användas för att torka av domarbordet mellan bedömningar.


e) Till att torka sprayade bord med samt händer behövs hushållspapper och våtservetter och till att slänga dessa behövs en papperskorg i närheten.


f) Ifall olyckan är framme kan det behövas plåster och sårrengöring mm.

7. Anmälan på plats - drive in utställningsansvar, ta emot anmälan och betalning. 

Anmälan på plats. Vid en drive-in utställning anmäls djur på plats, men även på en vanlig utställning med föranmälan och program: uppfödargrupp och avelsgrupp. Dessa grupper ska anmälas innan bedömningen börjar eller innan bisfinalen. Grupperna bedöms utom tävlan vid bedömningens slut. Annan anmälan på plats är utom tävlan.
Blir en anmäld mus sjuk eller diskad fås ingen anmälningsavgift tillbaka, däremot kan en annan mus få bli bedömd istället. Den går då i utom tävlan. Dessa anmälningar tas emot under utställningsdagen. Se till att en anförtrodd person har hand om kassan på utställning.
Skriv ned vad som betalas för så att kassören vet hur mycket utställningen drar in. Kanske kan drive in för gnagare läggas först på dagen så att övriga utställare får tid att förbereda sig och vi hinner åtgärda sådant vi ev missat. Varför inte anmälan mellan 9,30 och 10,00 och då start 10,15. På så sätt bör själva musutställningen kunna dra igång i lugn och ro klockan 11,00 som planerat och utan större störningar. 

8. Fixa sponsorer till utställningen - i tid att få med dem i programmet. 

Ragga sponsorer till utställningen. All sponsring är bra sponsring och de får självklart stå med i programmet, alltså måste detta arbete påbörjas omedelbart då utställningen planeras så att den som skriver programmet har en chans att få med dem.

9. Ordna med annonsering inför utställningen

En utställning skall ALLTID annonseras på hemsidan, Facebook eller via mail före sista anmälningsdatum. Ta gärna kontakt med de lokala tidningarna, kan vi få dem att skriva om utställningen så är det ju gratis reklam för föreningen – ge dem gärna en föreningsinformation då de kommer. Det går även annonsera i lokala annonsblad, zooaffärer och dylikt.

10. Anordna Lotteri

Anordna gärna ett lotteri under utställningsdagen, införskaffa lottring, priser och bestäm vem som ansvarar för försäljningen. Kanske kan vi samla in småpriser även bland svemusarna som kommer till utställningen.

11. Föra in Resultat

Domaren har blindbedömning. Speciell mall på domarprogram/protokoll finns. Efter utställningen ska klubbens sekreterare ha ett ex i sitt lager samt registratorn ha ett ex för att föra in resultat i stamboken.